แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา(สำหรับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง RCo 2)

การชี้แจง“แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา(สำหรับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง RCo2)” 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องเรียน 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี