You are here

การจัดการอบรม "แนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา"

 
 
การอบรม "แนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา"
 
โดย งานบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ณ โถงหน้าห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก
 
เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2563