แนวทางการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา (สำหรับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง Risk Coordinator- RCo 1 และ Key Person)

การชี้แจง “แนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับภาควิชา

(สำหรับผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง Risk Coordinator- RCo 1 และ Key Person) ” 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมทวี บุญโชติ ภาควิชารังสีวิทยา ชั้น 2 อาคาร 1