ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 12 กันยายน 2566 เวลา 08.00-16.00 น.

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ในวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 08.00-16.00 น.
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ
https://forms.gle/T8yat7wRBHDoEYUZ9
การลงทะเบียน ขอให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล (ให้ถูกต้อง) เมื่ออบรมครบ และผ่านเกณฑ์การทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตร
                                                                                                   **ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มตลอดการอบรม