ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักการพิจารณาโครงการวิจัย สำหรับการรับรองทางจริยธรรม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง หลักการพิจารณาโครงการวิจัย สำหรับการรับรองทางจริยธรรม
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00-13.00 น.
บรรยายโดย ผศ. ดร. นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ

https://forms.gle/NyZGoSnfhUQnVoKRA
การลงทะเบียน ขอให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) เพื่อลงฐานข้อมูลบันทึกชั่วโมงและให้ใบ Certificate ต่อไป