การอบรมจริยธรรมวิจัยในคนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมวิจัยในคนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
ซึ่งจัดอบรมทั้งหมด 6 หัวข้อดังนี้
1.หลักจริยธรรมวิจัยในคน การคุ้มครองอาสาสมัครและกลุ่มเปราะบาง  อบรมในวันที่ 1 พ.ย. 66
2.หลักจริยธรรมสำหรับการวิจัยแบบ clinical trial และ หลักการ GCP    อบรมในวันที่ 8 พ.ย. 66
3.หลักจริยธรรมสำหรับการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม เวชระเบียนหรือตัวอย่างชีวภาพที่เก็บไว้    อบรมในวันที่ 15 พ.ย. 66
4.กระบวนการขอความยินยอมและการขอความยินยอม     อบรมในวันที่ 22 พ.ย. 66
5.การเขียนโครงร่างวิจัยและแนวทางการพิจารณาทางจริยธรรม       อบรมในวันที่ 29 พ.ย. 66
6.research intregrity      อบรมในวันที่ 6 ธ.ค. 66 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ
https://forms.gle/JtCJh7S6GqvyTbgs8
การลงทะเบียน ขอให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง เพื่อลงฐานข้อมูลบันทึกชั่วโมงและให้ใบ Certificate ต่อไป  

การรับ Certificate จากหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
    - การเข้าร่วมอบรมแต่ละครั้ง จะมีการทำแบบทดสอบหลังการอบรมทุกครั้ง    
    - ชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียนจะต้องตรงกับผู้ทำแบบทดสอบจึงจะสามารถเก็บชั่วโมงสะสมได้
    - ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเก็บชั่วโมงการอบรมเมื่อครบ 6 ชั่วโมง จะได้รับ Certificate จากหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน