ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง Good Clinical Practice (GCP) for IRB 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง Good Clinical Practice (GCP) for IRB
ถ่ายทอดสดผ่าน Zoom 
ในวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ
https://forms.gle/dFc6zxXgVAw2pH8v8
การลงทะเบียน ขอให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล (ให้ถูกต้อง) เมื่ออบรมครบ และผ่านเกณฑ์การทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตร