ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักการสากลของจริยธรรมวิจัยในคน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ biobank

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00-13.00 น.

บรรยายโดย ผศ. ดร. นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegttfL2gnlGGGJB0ocd4z53ZCqWGa0v4TeQatu8hoJJIdCcw/viewform

การลงทะเบียน ขอให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) เพื่อลงฐานข้อมูลบันทึกชั่วโมงและให้ใบ Certificate ต่อไป