อบรม online หัวข้อ Advance Research Ethics for Healthcare Professionals

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม online หัวข้อ Advance Research Ethics for Healthcare Professionals  

 

 

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
ซึ่งจัดอบรมทั้งหมด 6 หัวข้อดังนี้
ครั้งที่ 1 Non-inferiority clinical trial and Ethical Issues วันที่ 6 มีนาคม 2567  โดย ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
ครั้งที่ 2 Update GCP E6(R3) Requirements for Investigators วันที่ 13 มีนาคม 2567  โดย ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
ครั้งที่ 3 Ethical Issues of AI in Medical Research วันที่ 20 มีนาคม 2567  โดย ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
ครั้งที่ 4 Why Data Management Plans should be submitted as part of an ethics application? วันที่ 27 มีนาคม 2567  โดย ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
ครั้งที่ 5 Medical Device Investigation วันที่ 3 เมษายน  2567  โดย ศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้
ครั้งที่ 6 Ethical Issues in Disease-registry study วันที่ 10 เมษายน  2567  โดย ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ
https://forms.gle/jQPFRdrfqwbjLDNd8
ารลงทะเบียน ขอให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง เพื่อลงฐานข้อมูลบันทึกชั่วโมงและให้ใบ Certificate ต่อไป  

การรับ Certificate จากหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
- การเข้าร่วมอบรมแต่ละครั้ง จะมีการทำแบบทดสอบหลังการอบรมทุกครั้ง 
- ชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียนจะต้องตรงกับผู้ทำแบบทดสอบจึงจะสามารถเก็บชั่วโมงสะสมได้
- ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเก็บชั่วโมงการอบรมเมื่อครบ 6 หัวข้อตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น จึงจะได้รับ Certificate จากหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน