ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง "การทำวิจัยโดยใช้ online questionnaire: Ethics & Practical Issues"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง "การทำวิจัยโดยใช้ online questionnaire: Ethics & Practical Issues"

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ในวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น.

บรรยายโดย ผศ. ดร. นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwAf0YjUGZWtoIbjpOu2o9rIr6P8cXuUpB2v93svJcKiyeWg/viewform

การลงทะเบียน ขอให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) เพื่อลงฐานข้อมูลบันทึกชั่วโมงและให้ใบ Certificate ต่อไป