ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยในช่วงสถานการณ์ระบาดโควิด-19