You are here

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "เขียนเอกสารชี้แจงอย่างไรให้รอบเดียวผ่าน"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง "เขียนเอกสารชี้แจงอย่างไรให้รอบเดียวผ่าน"

อบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 12.00-13.00น.

บรรยายโดย ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโดยการScan QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
หรือ 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcqfu6pqzovGt2j2hgoIimuwmmXENQe0-zU

 

*เข้าร่วมการอบรม สามารถเก็บชั่วโมงการอบรมร่วมกับการอบรมอื่นๆของหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน

เมื่อครบ 6 ชั่วโมง จะได้รับ Certificate จากหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน*