อบรมเชิงวิชาการ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2560

   อบรมเชิงวิชาการ การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) ครั้งที่ 2/2560

   วันที่ 22 สิงหาคม 2560   ห้อง 910C    ชั้น 9  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

   ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,800 บาท

download ใบสมัคร

download  กำหนดการอบรม