แจ้งผู้วิจัยทุกท่าน กรณีที่ทำแบบทดสอบ CITI Program เพื่อประกอบการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคน

กรณีที่ผู้วิจัยทำแบบทดสอบผ่าน CITI Program กำหนดให้ผู้วิจัยต้องมี 3 หัวนี้ ในการทำแบบทดสอบ

    1.Human Subjects Research เลือก Biomedical Researchers

    2.Good Clinical Practice (GCP)  เลือก Researcher Drug   ***(กรณีทำวิจัยclinical trial )

    3.Information Privacy Security เลือก (ตามสถานะบุคคล)