ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม "การลงทะเบียนงานวิจัยแบบทดลองทางคลินิก"