You are here

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

 
ภาคผนวก ก คำอธิบายรายวิชา
 

หมวดวิชาแกน

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย ๖๐๑ การวิจัยทางการพยาบาล ๓(๓-๐-๖)
RANS 601 Nursing Research  
การวิจัยทางการพยาบาล แนวคิดการวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย คุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล การสังเคราะห์ความรู้ การประเมินคุณภาพงานวิจัย การเขียนโครงการและรายงานวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การสืบค้นข้อมูล การพัฒนา โครงร่างวิจัย
Nursing research; concepts of research and research utilization in nursing; research ethics; moral and ethics of researcher; research process; research designs; research instrument and quality of instrument; data collection; data analysis; discussion; knowledge synthesis; evaluation of research quality; writing research project and report; qualitative research; literature search; research proposal development
 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย ๖๐๓ สถิติ ๒(๑-๒-๓)
RANS 603 Statistics  
สถิติบรรยาย สถิติอ้างอิง การทดสอบค่าซี การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการถดถอย และการทดสอบไคสแควร์ การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การอ่าน การแปลความหมาย และการน าเสนอ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
Descriptive statistics; inferential statistics, Z-test, t-test, analysis of variance (ANOVA), analysis of covariance (ANCOVA), correlation, regression, and Chi-square test; data analysis practice by using computer program, reading, interpretation, and presentation the results
 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย ๖๖๒ มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัตกิารพยาบาลขั้นสูง ๒(๒-๐-๔)
RANS 662 Theoretical Foundation in Advanced Nursing Practice  
พัฒนาการของศาสตร์สาขาการพยาบาลมโนทัศน์ทางการพยาบาล ทฤษฎีทางการ พยาบาลและทฤษฎีที่เลือกสรรจากศาสตร์สาขาอื่น ในกลุ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความเครียดและ การปรับตัวของบุคคลและครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพ การดูแลตนเองหลักการให้ค าปรึกษาและการสร้าง แรงจูงใจ การวิเคราะห์และประเมินทฤษฎีที่เลือกสรร
Evolution of knowledge development in nursing science; major concepts of nursing science; nursing theories and selected theories of other disciplines related to nursing about interpersonal relationships, stress and copingof individuals and family, health behavior and self-care, counseling and motivational enhancement principles; analysis and evaluation of selected theories
 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย ๖๖๓ นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นา ทางการพยาบาล ๒(๒-๐-๔)
RANS 663 Health Policy and Nursing Leadership  
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ การพัฒนาภาวะผู้นำ กลยุทธ์ที่สำคัญของผู้นำ คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ นโยบายสุขภาพ กระบวนการพัฒนานโยบายสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล การจัดการทางการ พยาบาล การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล บทบาทของผู้น าการพยาบาลต่อการพัฒนาและนำ นโยบายสุขภาพสู่การปฏิบัติ
Concepts and theories of leadership; leadership development; leadership strategy; moral and ethics for leadership; health policy and health policy development; health care system; health economics; ethical considerations and legal issue related to nursing profession; nursing management; quality improvement in nursing; role of nurse leaders in health policy development and implementation

หมวดวิชาบังคับ

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพช ๕๐๙ พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ๓(๓-๐-๖)
RACN 509 Pathophysiology and Pharmacology for Community Nurse Practitioner  
กลไกการเปลี่ยนแปลงที่รบกวนภาวะสมดุลการท างานของร่างกาย ผลกระทบต่อสุขภาพ พยาธิสรีรภาพ อาการ อาการแสดง การตรวจวินิจฉัยที่สอดคล้องกับพยาธิสรีรภาพของโรคหรือความ ผิดปกติ โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม หลักการทางเภสัชวิทยาที่สอดคล้องกับพยาธิสภาพของโรคหรือ ความผิดปกติ อาการข้างเคียงของยา และปฏิกิริยาต่อกันของยา การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
Mechanism of change involving homeostasis of physical functions affecting health, pathophysiological changes, signs and symptoms, diagnosis and management consistent with pathology of disease or abnormal condition, genetic disorders; principle of pharmacology related to pathology of the disease or abnormal condition, side effect of medications and drug interactions; rational drug use
 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพช ๕๑๐ ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ๓(๐-๙-๓)
RACN 510 Practicum for Community Nurse Practitioner  
ปฏิบัติการดูแลสุขภาพบุคคล ครอบครัว กลุ่มเป้าหมาย และชุมชนที่รับผิดชอบ การประยุกต์ ทฤษฎีทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินและวินิจฉัยปัญหา สุขภาพ การวางแผน การดูแลครอบครัวและชุมชน และการประเมินผล การท างานร่วมกันในชุมชน เครือข่าย ทางสังคม คุณธรรมจริยธรรมทางการพยาบาลในสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แลกเปลี่ยนแบบอย่าง การปฏิบัติที่ดีทั้งในและต่างประเทศ
Nursing care practices for individuals, families, target groups and communities; Application of nursing theories and related theories, evidence based practice, assessment, and diagnosis, planning, family and community care, and evaluation; community engagement, social networks, nursing ethics related to community nurse practitioners, exchange best practices both local and international levels
 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพช ๕๑๓ การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๓(๓-๐-๖)
RACN 513 Nursing Care of Family and Community  
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลครอบครัวและการดูแลแบบองค์รวม แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับชุมชน วิทยาการระบาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพ การประเมินและวินิจฉัยการพยาบาลครอบครัว การวางแผนและประเมินผลการพยาบาลครอบครัว การประเมินและวินิจฉัยชุมชน การวางแผนและ ประเมินผลโครงการชุมชน ประเด็นปัญหาที่คัดสรรในการพยาบาลครอบครัวและชุมชน คุณธรรมจริยธรรม ของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
Theories related to family nursing and holistic care; Theories related to community health nursing; epidemiology; health economics; family assessment and diagnosis, planning and evaluation of family nursing interventions; community assessment and diagnosis, community project planning and evaluation; selected issues in family nursing and community health nursing; ethics for community nurse practitioners
 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพช ๕๑๔ การรักษาโรคเบื้องต้น ๒(๒-๐-๔)
RACN 514 Primary Medical Care  
การประเมินสุขภาพขั้นสูง การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ การ วินิจฉัยแยกโรคการรักษาเบื้องต้น การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การดูแลผู้ป่ วยโรคเรื้อรังและผู้ป่ วยระยะท้าย ขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Advanced Health Assessment; history taking, physical examination, laboratory interpretation, differential diagnosis, primary medical care, rational drug use, chronic and palliative care, within the realm of law, ethics and professional code of ethics
 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพช ๕๑๕ ปฏิบัตกิารรักษาโรคเบื้องต้น ๓(๐-๙-๓)
RACN 515 Practicum for Primary Medical Care  
ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การวินิจฉัยแยกโรค และการรักษาโรคเบื้องต้นในผู้ที่มี ปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
Practice for advanced health assessment, differential diagnosis, and primary medical care for persons with health problems; providing care and treatment for chronically ill patients

หมวดวิชาเลือก

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย ๕๔๓ แนวคิดและการปฏิบัติทางการพยาบาลขั้นสูง ๓(๑-๖-๔)
RANS 543 Concept and Practice in Advanced Nursing  
แนวคิดการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง องค์กรวิชาชีพพยาบาลกับการพัฒนาบทบาทการปฏิบัติ การพยาบาลขั้นสูง ประวัติและวิวัฒนาการการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การขยายขอบเขตการปฏิบัติการ พยาบาล การพัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญในบทบาทของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงต่าง ๆ การใช้ผลงานวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษ์และความคุ้มทุน การประเมินผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับคุณภาพ ปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จของการใช้และพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรม เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสุขภาพระดับบุคคล กลุ่ม ประชากรและระบบการบริการ
Conceptualization of advanced practice nursing; professional nurse organization and role development of advanced practice nursing; historical perspective and evolution of advanced practice nursing, expanded roles of advanced practice nursing; competency development in advanced practice nursing; research utilization and evidence-based practice and cost-effectiveness; outcome evaluation of advanced practice nursing and the health care quality; factors contributing tosuccessful implementation of advanced practice nursing; innovative strategies to improve care quality for the individual, population and health care system
 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย ๕๔๔ การบำบัดเสริมและการบ าบัดทางเลือกส าหรับการพยาบาล ๓(๓-๐-๖)
RANS 544 Complementary and Alternative Therapy for Nursing  
แนวคิดการบำบัดเสริมและการบำบัดทางเลือกจิตประสาทภูมิคุ้มกันวิทยา ทฤษฎีแบบจำลอง คำอธิบายของไคลน์แมน หลักฐานเชิงประจักษ์ของการบำบัดทางเลือก การประยุกต์การบำบัดเสริมและการ บำบัดทางเลือกในการปฏิบัติการพยาบาล
Concepts of complementary and alternative therapies, psychoneuroimmunology, Kleinman’s Explanatory Model; evidence based of various complementary therapy, application of complementary and alternative therapies in nursing practice
 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย ๕๔๕ การจัดการทางการพยาบาล ๓(๒-๓-๕)
RANS 545 Nursing Management  
ทฤษฎีการบริหารจัดการ กระบวนการบริหารจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการ ก าลังคน หลักจริยศาสตร์ในการบริหารจัดการ การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์สุขภาพและเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการทางการพยาบาล การพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล วิเคราะห์การบริหารองค์การและบทบาท ผู้จัดการทางการพยาบาล
Theory of administration and management; administrative and management process; strategy management; human resources management; ethical principle in nursing administration and management; application of health economics and sufficient economy in nursing management; nursing quality improvement; analysis of organizational administration and role of nurse manager
 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย ๕๔๖ สุขภาพประชาคมโลกและการพยาบาล ๓(๓-๐-๖)
RANS 546 Global Health and Nursing  
ระบบสุขภาพในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ประเด็นในประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับโรคและความเจ็บป่ วย นโยบายสุขภาพที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค นโยบายสุขภาพส าคัญด้านอนามัยแม่และเด็ก โรคติดต่อ โรคเรื้อรัง และปัญหาสุขภาพอุบัติใหม่ นโยบายสุขภาพที่เกี่ยวข้องและบทบาทขององค์การอนามัยโลกและ องค์กรนานาชาติประเด็นที่ได้รับความสนใจทางด้านสุขภาพประชาคมโลกในมุมมองทางการพยาบาล บทบาทพยาบาลในการพยาบาลต่างวัฒนธรรม
Health care system in developed and developing countries; socio-cultural contexts of health; global issues related to major diseases and conditions; concerned health policies related to health promotion and disease prevention; important health policies in maternal and child health, communicable diseases, chronic illnesses, and emerging health problems; concerned health policy and roles of the World Health Organization and international organizations; concerned global health issues from nursing perspective,nurses’ role in transcultural nursing
 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย ๕๔๗ การวิจัยชุมชน ๓(๓-๐-๖)
RANS 547 Community Research  
แนวคิดการวิจัยชุมชน อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัยความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม การ ดูแลสุขภาพที่บ้าน ภัยพิบัติ การจัดการในระยะก่อนน าส่งโรงพยาบาล โภชนาการชุมชน สุขภาพจิตชุมชน ภาวะเรื้อรังและการฟื้นฟูสภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แบบการวิจัยที่ ใช้หลายวิธี การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจ การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย กรณีศึกษา ประเด็นระเบียบวิธีวิจัยในการวิจัยชุมชน
Concept of research in community; school health; occupational safety and environmental health; home health care; disaster; pre-hospital management; community nutrition; community mental health; chronic conditions and rehabilitation; Action Research and Participatory Action Research; Multi-method research design, focus group, Motivational interview, In depth interview, stakeholder analysis, case study; methodological issues in community research
 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย ๕๕๒ การดูแลแบบประคับประคอง ๓(๒-๓-๕)
RANS 552 Palliative Care  
ปรัชญา หลักการ และรูปแบบของการดูแลแบบประคับประคอง ประเด็นกฎหมายและ จริยธรรมการวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้า การประเมินและเครื่องมือในการประเมิน การจัดการความ ปวดและอาการทุกข์ทรมาน ภาวะฉุกเฉินในการดูแลแบบประคับประคอง ภาวะใกล้ตาย การดูแลระยะ สุดท้ายของชีวิตด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ การดูแลครอบครัวในภาวะโศกเศร้าและการ สูญเสีย การสื่อสารเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง บทบาทของสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย การสร้าง เสริมการตระหนักรู้และพัฒนาจิตเพื่อการดูแลแบบประคับประคอง
Philosophy, principles, and models of palliative care; ethical concernand legal issues; advance care plan; assessment and instruments for assessment; pain and symptom management; emergencies in palliative care; dying process; physical, psychological, social and spiritual aspects on end of life care; family grief and bereavement care; communication in palliative care; multidisciplinary team and networking; self
 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย ๕๕๓ การพยาบาลสาธารณภัย ๓(๒-๓-๕)
RANS 553 Disaster Nursing  
หลักและวิธีการปฏิบัติทางพยาบาลในการรับมือกับสาธารณภัยชนิดต่างๆ ผลกระทบของภัยแต่ ละชนิด ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบสั่งการการสื่อสาร ตลอดจนการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง แนวคิดและหลักการร่วมวางแผน การเตรียมความพร้อม การจัดการและการฟื้นฟู หลักก าร ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การขนย้าย การพยาบาลด้านกายและจิตสังคม ประเด็นจริยธรรมและกฎหมาย มีส่วน ร่วมในการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานชุมชนในการจัดการสาธารณภัย
Principle and Nursing practice for disaster situation, effects of disaster, emergency medical service system, lines of authority and communication to collaborate with related agencies, concept and principle involving planning, preparedness, management, and recovery; principle of care for disaster victim, transferring, physical and psychosocial care, ethical and legal issues; participation in potential development of disaster management for local health care setting and/ or community
 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย ๕๖๔ การสอนในคลินิก ๓(๒-๓-๕)
RANS 564 Teaching in Clinical Setting  
ทฤษฎีการเรียนการสอน แนวคิดและหลักการสอนทางคลินิก บทบาทครูคลินิก และ คุณธรรมจริยธรรมครูคลินิก หลักการก าหนดวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและการเขียนวัตถุประสงค์การสอน ทางคลินิก รูปแบบและกลวิธีการสอนทางคลินิก การประเมินผลทางคลินิก หลักการและการฝึกสอนจุลภาค การเขียนแผนการสอน และการฝึกปฏิบัติการสอนในคลินิก
Teaching and learning theories; concepts and principles of clinical teaching; clinical teacher roles; moral and ethics of clinical teacher; principles of educational and clinical learning objectives; models of clinical teaching and teaching strategies; clinical evaluation; principles of microteaching and microteaching practicum; clinical lesson plan development and clinical teaching practicum
 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย ๖๘๘ เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล ๓(๒-๓-๕)
RANS 688 Technology and Management of Nursing Information  
ความหมาย และความส าคัญของการพยาบาลสารสนเทศ ภาษาการพยาบาล ระบบจ าแนกการ พยาบาล หลักการและการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความรู้ทางการ พยาบาล ปรับปรุงงานบริการ การวิจัย และการศึกษาพยาบาล ประเด็นแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบ บริการสุขภาพโดยรวมและการพยาบาล
Definition and significance of nursing informatics, nursing language, nursing classification system, principle and application of information technology and computer in development of nursing knowledge, research, nursing education and nursing service. Issues and trend in technology and the whole health system including nursing system
 
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒(๐-๓๖-๐)
RANS 698 Thesis  
การกำหนดหัวข้อวิจัยทางการพยาบาล การพัฒนาโครงร่างการวิจัย การดำเนินการการวิจัย การ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการอภิปรายผล จริยธรรมการวิจัย และการน า ผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์การน าเสนอรายงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร หรือสิ่ง ตีพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ จริยธรรมการเผยแพร่ผลงาน วิชาการ
Identifying nursing research title; developing a research proposal; conducting research; data collecting; Interpreting and discussing; ethic of research; research writhing; research presenting and publishing in standard journal or academic publishing or presenting on the academic conference; ethics of academic presenting