เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) โครงการพิเศษ (เฉพาะพยาบาลประจำการของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)

      ประกาศ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
โครงการพิเศษ
 (เฉพาะพยาบาลประจำการของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณอัจฉรา เทียนทอง โทร. 02-201-2016