You are here

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครเข้าอบรม
หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ประจำปีการศึกษา 2562

           โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางการพยาบาลระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาการพยาบาลหรือพยาบาลวิชาชีพ เข้าอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

รหัสหลักสูตร

03 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน
012 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต
            (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน

 

ระเบียบการรับสมัคร | ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

กรุณาติดต่อที่ คุณอัจฉรา เทียนทอง โทร. 02-201-2016,02-201-0593