You are here

ประกาศรายนามนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ประจำปี 2562

ประกาศรายนามนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยน
กับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ประจำปี 2562

    

                รายนามนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ ประจำปี 2562

ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

 

**หมายเหตุ** ขอให้นักศึกษาผู้มีรายนามดังกล่าว มารับเอกสาร และลงชื่อยืนยันการรับทุน ณ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

                  ภายในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยืนยันรับทุน

กรุณาติดต่อที่ คุณเขมรัฐ พงษ์โสภณ โทร. 02-201-2012