You are here

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมใน
หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)
(หลักสูตร 2 เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2563

 
           โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต ในสาขาวิชาต่างๆ หรือพยาบาลผู้ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติผู้มีความรู้ความชำนาญทางการพยาบาลและผดุงครรภ์สาขาวิชาต่างๆ เข้าอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)(หลักสูตร 2 เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ดังนี้
 

รายละเอียด

017 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)
(หลักสูตร 2 เดือนหลังพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)
จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน
 

>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
>> ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและรายละเอียด
>> ดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
>> ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวสอบ

กรุณาติดต่อที่ คุณอัจฉรา เทียนทอง โทร. 02-201-2016