ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก Mie Prefectural College of Nursing and Kitasato University ประเทศญี่ปุ่น

 
 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr.Hidemi Hashimoto และนักศึกษาพยาบาลจาก Mie Prefectural College of Nursing and Kitasato University ประเทศญี่ปุ่น ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ในโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ได้ศึกษาดูงานการพยาบาลด้านมารดาทารกและผดุงครรภ์ การพยาบาลเด็ก การพยาบาลจิตเวช การพยาบาลอายุรกรรมและศัลยกรรม รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 10-20 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ มีนักศึกษาพยาบาล จำนวน 6 คน ได้แก่ Ms.Kobayashi Natsuki, Ms.Yoneda Rika, Hamajima Akari, Ms Kamada Rika, Ms.Iguchi Natsumi และ Ms.Hiruma Miho