พิธีแสดงความยินดีแก่นักศึกษาพยาบาลสวีเดน ในวาระสำเร็จการศึกษา

 
 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันทนา มณีศรีวงศ์กูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์และผู้ประสานงานองค์การอนามัยโลก ด้านการพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเป็นประธานในงานพิธีแสดงความยินดีแก่นักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจาก Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University ประเทศสวีเดน ได้แก่ Ms.Cindra Wahrborg, Mr.Simon Olund, Ms.Emilia Ohlson และ Ms.Frida Bladh ซึ่งจัดทำ Final Degree Project ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้สำเร็จ ตลอดจนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการพยาบาลของ 2 ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ถึง 11 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558