ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและคณาจารย์เข้าร่วมประชุมนานาชาติ ณ ประเทศไต้หวัน

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จริยา วิทยะศุภร ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิราภรณ์ จันทร์ดา อาจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์ และ อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์ เดินทางเข้าร่วมประชุมนานาชาติ “Building the Collaborative Research Platform and Professional Training Workshop for Cancer Treatment, Hospice/Palliative Care and Bioethics in Southeast Asian Countries” จัดขึ้นโดย Taiwan Academy of Hospice Palliative Medicine, College of Medicine, National Taiwan University, Department of Nursing, College of Medicine, National Taiwan University และ Taiwan Bioethics Association ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 15-22 ธันวาคม 2557
 

โดยการประชุมดังกล่าวประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนแรก มุ่งเน้นการดูแลแบบประคับประคอง การดูแลระยะท้าย การดูแลจิตสังคม ครอบครัว และจิตวิญญาณ โดยมี Keynote speakers ได้แก่ Prof. Shiela Payne จาก Lancaster University ประเทศอังกฤษ และ Prof. Margaret O'Conner จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ส่วนที่ 2 เป็นการศึกษาดูงาน Hospice ward/ Palliative care ward และองค์กรทางศาสนาที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลนิธิพุทธฉือจี้ และส่วนที่ 3 เกี่ยวข้องกับชีวจริยศาสตร์ (Bioethics) ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศ มุ่งเน้นในการพัฒนา Hospice care/ Palliative care ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศบังกลาเทศ อินโดนีเซีย อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เวียดนามและไทย