ต้อนรับ Professor TSAI CHUAN-HSIU และคณะนักศึกษาพยาบาล จาก Department of Nursing, Tzu Chi University ไต้หวัน และคณะคุณยงเกียรติ เกียรติเสริมสกุล จากมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย

 
 

         ศาสตราจารย์นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จริยา วิทยะศุภร รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับ Professor TSAI CHUAN-HSIU และคณะนักศึกษาพยาบาล จาก Department of Nursing, Tzu Chi University ประเทศไต้หวัน พร้อมทั้ง คุณยงเกียรติ เกียรติเสริมสกุลและคณะ จากมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ในโครงการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานระบบการพยาบาล การศึกษาพยาบาลของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และระบบสาธารณสุขของสถานบริการสุขภาพและโรงพยาบาลในประเทศไทย รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมและทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2558

 

         ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 มีพิธีแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ศาลายา