โครงการนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจาก VIA University College ประเทศเดนมาร์ก

 
 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันทนา มณีศรีวงศ์กูล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ตัวแทนรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจำนวน 9 คน จาก VIA University College ประเทศเดนมาร์ก 9 ในโอกาสศึกษาดูงานด้าน Community Health Nursing และ Pediatric Nursing ตลอดจนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการพยาบาลของ 2 ประเทศ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม ถึง 28 ตุลาคม 2558