พิธีแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 
 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในโอกาสจบหลักสูตรการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 5 มีนาคม 2558 พร้อมกันนี้มีการรับมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันระหว่างคณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและบุคลากรทางการแพทย์จากสปป.ลาว ณ ห้อง 617 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากสปป.ลาว มาศึกษาอบรมโปรแกรมการพยาบาลด้านอายุรกรรมและศัลยกรรมจำนวน 5 คน และโปรแกรมการบริหารการพยาบาลจำนวน 10 คน