วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 - World No Tobacco Day 2024

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 - World No Tobacco Day 2024

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

“สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบ...เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่”

ขอร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อตัวท่านเองและคนรอบข้าง เพื่อสุขภาพกาย ใจ และสังคม

RSON #SMOKEFREE

“เยาวชนรุ่นใหม่...เติบโตอย่างสดใส..รวมใจ...ต้านภัยบุหรี่”

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #วันงดสูบบุหรี่โลก

#WorldNoToBaccoDay #WeNeedFoodNotTobacco