ขอเชิญอาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้ผู้ป่วยจำลองในการเรียนการสอนทางคลินิก

 

ขอเชิญอาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้ผู้ป่วยจำลองในการเรียนการสอนทางคลินิก

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 708AB ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

หัวข้อการอบรม

  • Introduction to standardized patient
  • Principle of scenario design
  • Training and development of SPs
  • Debriefing and feedback: the role of standardized patient
  • Taking care of SPs
  • Management of SPs Programs

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPlik19DtMcT4hYzk-mnA6OR32QzydxESeiJCi4cbQlCvynA/viewform

#OurNursesOurFuture

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต