หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากระบวนการ การวัดประเมินผล การสร้างแบบทดสอบ และเกณฑ์การตัดสินผลการสอบ”

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากระบวนการ การวัดประเมินผล การสร้างแบบทดสอบ และเกณฑ์การตัดสินผลการสอบ

นำโดย วิทยากรจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

  1. รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
  2. ดร.ปาริชาต อภิเดชากุล

วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้อง 610 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน

การแจ้งชื่อเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับ การอำนวยความสะดวกด้านการประชุม และการจัดอาหาร ให้แก่ทุกท่าน

ติดต่อได้ที่
งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
โทรศัพท์: 0-2201-2010

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต

#สู่ความยั่งยืนของสากล #NursesoftheFuture