เส้นทางสู่ ACEN ...  ก้าวแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และความภาคภูมิใจของเรา

เส้นทางสู่ ACEN ... ก้าวแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และความภาคภูมิใจของเรา

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกจาก Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) ประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ของเราที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล

#ACEN #พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต #ความยั่งยืนระดับสากล