อ.นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์   ดูระบบเบิก-จ่าย RIMO เพื่อนำไปพัฒนาคลังอื่น ๆ ของคณะฯ...

 

จากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผลการตรวจนับคลังเสร็จสิ้น และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เมื่อวันที่ 4 ต...

 

ในระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 ทุกคลังจัดเก็บ นำทีมโดย คุณเพ็ญรุ่ง ยงศิริกุล หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ...

 

ผู้บริหารฝ่ายการพัสดุ และทีมงานบริหารพัสดุ (คลังพัสดุ) ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้...

 

ฝ่ายการพัสดุ เชิญหน่วยงานเข้าร่วมพิจารณาคุณภาพวัสดุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดหาในปีงบประมาณใหม่...

 

ในวันที่  16-17 สิงหาคม 2565  รวม 2 วัน ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมคลัง...

 

หน่วยงานสามารถติดต่อขอรับ "ขาแขวน"  Alcohol handgel (รหัสเบิก : 10003569) ได้แล้วที่...

 

เชิญร่วมทำแบบประเมินคุณภาพวัสดุ  ประจำปี 2565 ผ่าน QR Codeเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับปรุง พัฒน...

 

คลังพัสดุทั่วไป  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

ฝ่ายโภชนาการ เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการบริหารคลังพัสดุ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน...

Pages