ฝ่ายการพัสดุเริ่มต้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ น้ำดื่ม ตรารามาธิบดี ที่เน้นสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ

เริ่มต้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ น้ำดื่ม ตรารามาธิบดี
 
เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 66 ที่ผ่านมา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงนวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ เป็นประธานการประชุม เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นหารือด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ น้ำดื่ม ตรารามาธิบดี ให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ผศ.ดร.ชลฤทธิ์ เหลืองจินดา ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กระทรวงแรงงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ด้านคาร์บอน เครดิต เข้าร่วมให้คำปรึกษากับทีมงานพัสดุที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้กรอบความคิดสำคัญที่เน้น functional / universal design ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ ณ ห้องประชุม ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี