เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

...
 

วันที่ 23 พ.ย. 66 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล  ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

ฝ่ายการพัสดุ ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 ถูกต้องครบถ้วน 100% พร้อมเปิดให้บริการ 4 ตุลาคม 2566

 

2 - 4 ตุลาคม 2566 งดเบิก- จ่าย วัสดุทั่วไป เพื่อนับคลังตามระเบียบพัสดุฯ

 

พร้อมร่วมนำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานพัสดุให้กับคณะดูงานของโรงพยาบาลราชวิถี

 

เอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่ (ศูนย์วิทยาการราชสุดา) กรณีต้องการเบิกพัสดุ  คลังพัสดุรามาฯ (อาคาร 3 ชั้น 2)

 

เมื่อวันที่  2 มิ.ย. 66   ณ ห้องประชุมงานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ อาคาร 3 ชั้น 2

 

ระหว่างวันที่  27 - 28  มิถุนายน 2566  รวม 2 วัน ช่วงเวลา  8.30 – 16.00 น.

 

โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านคาร์บอน เครดิต ร่วมให้คำปรึกษา

 

เร่งเชิญหน่วยงานประชุมหาข้อสรุปด้านความต้องการและแผนการจัดซื้อจัดหาน้ำดื่มภายใต้แบรนด์รามาธิบดี

 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ 2567

 

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์...

Pages