การอบรมการปรับเปลี่ยนการเบิกวัสดุ คลังพัสดุทั่วไป (รอบ/ระบบใหม่)

 
ตามที่คณะฯ โดยฝ่ายการพัสดุ (คลังพัสดุ) มีการปรับระบบ/รอบใหม่ ที่จะเริ่มใช้ในการเบิกและส่งวัสดุ ในวันที่ 1 มี.ค.2567 นี้
เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 67 ที่ผ่านมา : งานบริหารพัสดุ ได้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้สร้างใบเบิก และผู้อนุมัติเบิก ในระบบ RIMO ของคลังพัสดุทั่วไป เข้าประชุมรับฟังการปรับเปลี่ยนการเบิกวัสดุ  คลังพัสดุทั่วไป (รอบ/ระบบใหม่)โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงนวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ เป็นประธานเปิดการประชุม และคุณเพ็ญรุ่ง ยงศิริกุล หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ ได้ร่วมชี้แจงเนื้อหาของการประชุม ณ ห้องประชุม 708 A,B ชั้น 7 และห้อง 611 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  ซึ่งภายในมีผู้เข้าร่วมฟังจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น 228  คน  ทั้งนี้ คลังพัสดุได้ปรับกระบวนการทำงานนี้ เพื่อช่วยลดภาระงาน และลดพื้นที่ในการจัดเก็บพัสดุของหน่วยงานภายในคณะฯ