You are here

ฝ่ายการพัสดุประชุมเตรียมแผนจัดหาน้ำดื่มรามาธิบดีเพื่อใช้บริการผู้ป่วย

ประชุมเตรียมแผนจัดหาน้ำดื่มรามาธิบดีเพื่อใช้บริการผู้ป่วย
เมื่อวันที่ 23 พฤาภาคม 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายการพัสดุ โดยงานบริหารพัสดุ เร่งสนองนโยบายผู้บริหาร โดยเชิญหน่วยงาน 3 ฝ่าย อาทิ ฝ่ายการพยาบาล งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยฯ และ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อหาข้อสรุปด้านความต้องการและการวางแผนการจัดซื้อจัดหาน้ำดื่มแบรนด์รามาธิบดี ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะช่วยตอบโจทย์ให้กับหน่วยงานผู้ใช้งาน ทั้งด้านการขนส่ง/การจัดเก็บ ราคา ความสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นรูปลักษณ์เดียวกันภายใต้แบรนด์รามาธิบดี เพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำดื่มคุณภาพสำหรับใช้รับรองผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ห้องประชุมคลังพัสดุ อาคาร3 ชั้น 2