You are here

ดึงหน่วยงานระดมสมองเพื่อผลิตน้ำดื่มรามาฯ ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ครั้งที่ 2

ดึงหน่วยงานร่วมระดมสมองเพื่อผลิตน้ำดื่มรามาธิบดีที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 66 ที่ผ่านมา : ฝ่ายการพัสดุ โดย งานบริหารพัสดุ ที่นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงนวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ ร่วมเป็นประธานการประชุมออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ น้ำดื่ม แบรนด์รามาธิบดี ครั้งที่ 2 ซึ่งในการประชุมได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงาน (ภาคบริการดูแลผู้ป่วย) ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มอาคารหลัก (อาคาร 1) อาคาร SDMC อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และ อาคาร CNMI ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นสำหรับนำข้อมูลไปใช้ผลิต และออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างถูกหลักอนามัยตาม materials science ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และต่อสังคม ณ ห้องประชุมงานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ อาคาร 3 ชั้น 2