รองคณบดีฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาล เข้าดูระบบเบิก-จ่ายวัสดุ RIMO คลังพัสดุทั่วไป

อ.นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์  รองคณบดีฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาล  เดินทางมาพบปะพูดคุย  พร้อมกับดูระบบการบริหารจัดการคลังพัสดุ  ผ่านระบบเบิก-จ่าย RIMO รวมถึงกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัด-จ่ายวัสดุตามใบเบิกให้กับหน่วยงานในทุกขั้นตอน  เพื่อนำไปพัฒนาปรับใช้กับการจัดการคลังจัดเก็บอื่น ๆ ของคณะฯ ต่อไป  โดยมีหัวหน้างานบริหารพัสดุ นายจเร ทั่งโต และทีมงาน ทั้ง ศยามล ชาติชาย สุรศิษฏ์ สาธิต ร่วมตอบข้อซักถามในทุกกระบวนการทำงาน และ อ.นพ.ณรงค์ฤทธิ์  ได้ชื่นชมทีมและระบบ  เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา