You are here

คลังพัสดุเชิญหน่วยงานเข้าร่วมพิจารณาสเปคคุณภาพวัสดุทั่วไป

เชิญหน่วยงานเข้าร่วมพิจารณาสเปคคุณภาพวัสดุทั่วไป
 
     งานบริหารพัสดุ (คลังพัสดุ) เชิญหน่วยงานเข้าร่วมพิจารณาสเปคคุณภาพวัสดุทั่วไป อาทิ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ภ.พยาธิวิทยา ผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม ฯลฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมคลังพัสดุ อาคาร 3 ชั้น 2