You are here

"ฝ่ายการพัสดุ" ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลราชวิถี

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลราชวิถี
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงนวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โครงการหลักสูตรส่งเสริมทักษะความเชี่ยวชาญสำหรับผู้ปฎิบัติงานในสายสนับสนุนอย่างมืออาชีพจากกรมการแพทย์ โรงเรียนอำนวยการกรมการแพทย์ (DMS Back office Academy) รุ่นที่ 2 ของโรงพยาบาลราชวิถี ที่เข้าศึกษาดูงานระบบการทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่ายการพัสดุ และระบบงานบริหารจัดการคลังพัสดุ งานบริหารพัสดุ ภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีผู้บริหารฝ่ายการพัสดุที่นำโดย คุณเพ็ญรุ่ง ยงศิริกุล หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ พร้อมทีมงานหัวหน้างานต่าง ๆ ร่วมนำเสนอหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมนำชมระบบการให้บริการเบิก-จ่ายวัสดุทั่วไป ภายในคลังพัสดุ ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น.ณ ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ อาคารพัสดุ และคลังพัสดุ อาคาร 3 ชั้น 2