มีเครื่องมือหรือวิธีการใดบ้างที่เราพอจะใช้คาดคะเน Prognosis ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย?

แนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผู้ป่วย

  วิธีการประเมินอาการต่างๆโดยใช้แบบประเมิน Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)
  วิธีการประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองของผู้ป่วยโดยใช้ Palliative Performance Scale (PPS)
  วิธีการประเมินอาการปวดของผู้ป่วยมะเร็งโดยใช้ Edmonton Classification System for Cancer Pain (ECS-CP)

Common symptoms in palliative care

  Constipation
  Nausea and vomitting
  Dyspnea
  Anorexia-cachexia syndrome
  Patient care during last hours
  Grief
  Hydration
  การให้สารน้ำทาง Hypodermocclysis

บทความเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย

  แนวทางการพูดคุยกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย
  อาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
  การจัดประชุมพูดคุยระหว่างทีมที่ดูแลกับครอบครัว (Family Meeting)
  อาการสับสนกระวนกระวายในผู้ป่วยระยะสุดท้าย

เรื่องเล่าจากประสบการณ์

  "เป็นหมอร้องไห้กับคนไข้ได้ไหม" โดย อ.พญ.ดาริน จตุรภัทรพร
  "การเดินทางท่องเที่ยวอันเป็นความปรารถนาครั้งสุดท้ายของคุณตา" โดย อ.พญ.ดาริน จตุรภัทรพร
  Palliative care training in Edmonton, Alberta, Canada
  One great year as a palliative care fellow และความทรงจำหลังประตู 2 บาน, Toronto, Canada
  Palliative Care Unit (PCU) ที่โรงพยาบาล Baycrest ประเทศแคนาดา

 

แนะนำเวปเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย Thailivingwill.in.th

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486