บทความที่น่าสนใจ

 
ภรรยาผมเป็นโรคความจำเสื่อมหรือโรคซึมเศร้ากันแน่ครับ

อ. พญ.ดาริน จตุรภัทรพร ผศ. พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

 
สถานที่ตาย

อ. พญ.นิลวรรณ นิมมานวรวงศ์

 
เมื่อผู้ดูแลทำไม่ไหวแล้ว

อ. พญ.วัจนา ลีละพัฒนะ ผศ. พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์

 
มะเร็ง

อ. พญ.นิลวรรณ นิมมานวรวงศ์

 
แนวทางการรักษาโรคในเวชปฏิบัติ

นพ.ธเนศ แก่นสาร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

 

งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม

 

สุขภาพแข็งแรงในวัยสูงอายุ

 

เรียบเรียงโดย พญ.จิตติมา บุญเกิด

 
หกล้ม สูงอายุ

เรียบเรียงโดย เภสัชกรหญิงกรองทอง พุฒิโภคิน

 
ออกกำลังกายสูงอายุ

The program consists of five combined leg muscle strengthening. balance retraining and stretching excercises progressing in difficulty with a walking plan.