รายการยาที่เสี่ยงต่อการหกล้ม

Print and Download => PDF file

รายชื่อ ยาที่เสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักที่สำคัญ

เรียบเรียงโดย เภสัชกรหญิง กรองทอง พุฒิโภคิน
 1. กลุ่มที่มีผลต่อระบบประสาท ได้แก่ antidepressants, antipsychotics, Benzodiazepines, non-benzodiazepine, hypnotics, antihistamine, anticonvulsants, muscle relaxants, narcotics, analgesics
 2. กลุ่มที่มีผลต่อหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ antihypertensive, antiarrhythmic, digoxin, nitrates, diuretics
 3. กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ oral hypoglycemic, H2 blocker, proton pump inhibitors (PPI), NSAIDs, corticosteroid
ประเภทยา ชื่อยา ผลข้างเคียง
Central nervous system    
1. Antidepressants  melitracen, clomipramine, doxepin, imipramine, amitriptyline, nortriptyline, mianserine, mirtazapine, trazodone, escitalopram, sertraline, paroxetine, fluoxetine, vortioxetine, desvenlafaxine, duloxetine, milnacipran, venlafaxine Anticholinergic side effects include confusion, cognitive impairment, delirium, dry mouth, constipation, urinary retention, orthostatic hypotension, sedation, impair balance,  slow reaction Hyponatremia, ataxia, impaired psychomotor function, and syncope
a.Antipsychotics  Risperidone, olanzapine, quetiapine, clozapine, aripiprazole, haloperidol Sedation, dizziness, postural disturbances, altered gait and balance, impaired cognition
b.Benzodiazepines  Alprazolam, chlordiazepoxide, clobazam, clonazepam, dipotassium clorazepate, diazepam, flunitrazepam, lorazepam, midazolam, nitrazepam,  Sedation, dizziness, postural disturbances, altered gait and balance, impaired cognition
c.non-benzodiazepine Zolpidem cognitive impairment, unsteady gait, psychomotor impairment, accidents, delirium, and dependence
e.antihistamine Chlorpheniramine, cyproheptadine, diphenhydramine, hydroxyzine Anticholinergic effects can increase confusion, cognitive impairment, delirium, dry mouth, and constipation and cause urinary retention
f.anticonvulsants Gabapentin, pregabalin, levetiracetam, phenytoin, sodium valproate ataxia, impaired psychomotor function
g.muscle relaxants Orphenadrine, tizanidine, baclofen Anticholinergic effects can increase confusion, cognitive impairment, delirium, dry mouth, and constipation and cause urinary retention
h.narcotics  Morphine, fentanyl, oxycodone  sedation, dizziness, syncope, and central nervous system depression.
i.analgesics  Tramadol sedation, dizziness, syncope, and central nervous system depression
2. Cardiovascular system     
a.Antihypertensive  Doxazosin, prazosin, captopril, enalapril, imidapril, perindopril, quinapril, ramipril, losartan, valsartan, olmesartan, azilsartan, candesartan, irbesartan, telmisartan, amlodipine, felodipine, lercanidipine, manidipine, nifedipine, diltiazem, verapamil, atenolol, bisoprolol, metoprolol, nebivolol, propranolol, clonidine, hydralazine Induced orthostasis, confusion, poor health status
b.antiarrhythmic disopyramide  
c.digoxin     
d.nitrates  Isosorbide dinitrate, isosorbide mononitrate nitrate-induced severe hypotension and bradycardia
e.diuretics  Acetazolamide, furosemide, amiloride,hydrochlorothiazide, spironolactone, indapamide, chlorthalidone orthostatic hypotension, and hypotension risk is increased with dehydration. They also may cause weakness due to potassium loss as well as hyponatremia
3. others    
a.oral hypoglycemic glipizide, glimepiride, gliclazide hypoglycemic
b.H2 blockers famotidine delirium
c.PPIs Omeprazole, esomeprazole, pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, dexlansoprazole increased risk of fracture (hip, spine, or wrist fracture)
d.NSAIDs Ibuprofen, loxoprofen, naproxen, mefenamic acid , diclofenac, indomethacin , sulindac, meloxicam, piroxicam, celecoxib, etoricoxib confusion, lightheadedness
e.corticosteroid Dexamethasone, hydrocortisone, prednisolone confusion, agitationdelirium

 

References

 1. STEADI: Stopping Elderly Accidents, Deaths & Injuries. Centers for Disease Control and Prevention website. https://www.cdc.gov/steadi/index.html. Updated March 23, 2017.
 2. STEADI materials for healthcare providers. Centers for Disease Control and Prevention website. https://www.cdc.gov/steadi/materials.html. Updated September 5, 2019.
 3. Coggins MD. Deprescribing improves quality of life. Today's Geriatr Med. 2017;10(4):8-12.
 4. Preventing falls in the hospital. Agency for Healthcare Research and Quality website. https://www.ahrq.gov/professionals/systems/hospital/fallpxtoolkit/fallpxtk-tool3i.html. Updated January 2013.
 5. Darowski A, Dwight J, Reynolds J, Radcliffe J; British Geriatrics Society. Medicines and falls in hospitals. www.bgs.org.uk/campaigns/fallsafe/Falls_drug_guide.pdf. Published March 2011.
 6. American Geriatrics Society. Updated AGS Beers Criteria. https://geriatricscareonline.org/ProductAbstract/beers-criteria-pocketcard/PC001. Published 2019.
 7. Woolcott J, Richardson K, Wiens M, et al. Meta-analysis of the impact of 9 medication classes on falls in elderly persons. Arch Intern Med. 2009;169(21):1952-60.
 8. Falls & fractures. Hyponatremia Updates website.  https://www.hyponatremiaupdates.com/hyponatremia-symptoms-risks/falls-and-fractures
 9. Aging & health A to Z: high blood pressure. HealthinAging.org website.  http://www.healthinaging.org/aging-and-health-a-to-z/topic:high-blood-pressure/info:unique-to-older-adults/. Updated December 2017.
 10. Opioid use linked to increased risk of falls, death in older adults. EurekAlert! website. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-04/cmaj-oul041718.php. Published April 23, 2018.
 11. Jong MR, Elst MV, and Hartholt KA. Drug-related falls in older patients: implicated drugs, consequences, and possible prevention strategiesTher Adv Drug Saf. 2013;4(4): 147–54.
 12. Huang AR, Mallet L,  Rochefort CM, Eguale T, Buckeridge DL, Tamblyn R. Medication-related Falls in the Elderly: Causative Factors and Preventive Strategies. Drugs Aging. 2012; 29(5):359-76.
 13. Cai A, Calhoun DA. Antihypertensive Medications and Falls in the Elderly. American Journal of Hypertension. 2018;31(3):281–83.