กลุ่มงานบริการ

หน่วยบริการสุขภาพผู้ปวยนอก มีหน้าที่

  1. จัดบริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วไป  ผู้ป่วยประกันสังคม  ผู้ป่วยประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  2. จัดการบริการเชิงรุกใน ด้านป้องกัน  สร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วย
  3. พัฒนาคุณภาพ งานบริการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการให้บริการ
  4. ประสาน งานและให้ความร่วมมือด้านงานบริการกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

           หัวหน้ากลุ่มงาน:  พญ.วสากร เกตุประยูร   โทร. 02 201 1406, 02 201 1486    ต่อ 108

 

หน่วยบริการสุขภาพผู้ปวยนอก

  • คลินิกฝังเข็ม
  • บริการส่งเสริมสุขภาพและเยี่ยมบ้าน
  • คลินิกดูแลและบรรเทาอาการ