คลินิกรักษ์สุขภาพ

เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในผู้ที่มีปัญหาน้ำหนักเกิน และผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ให้บริการทุกวันพฤหัส เวลา 13.00-15.00 น.

 

โดยอาจารย์แพทย์   

    ผศ.นพ.กิติพล  นาควิโรจน์ 
    อ.นพ.วีรชัย สัจจเทพ
    อ.นพ.เอกชัย เพชรล่อเหลียน
    อ.นพ.อาทิตย์ ชัยธนสาร