หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว

 

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปดังนี้

1.บริการตรวจในเวลาราชการ แพทย์ตรวจรักษาตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ท่านสามารถยื่นบัตรได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยมีขั้นตอนการให้บริการดังนี้

1.1 ถ้าท่านยังไม่เคยตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมาก่อน ให้ท่านติดต่อทำประวัติที่แผนกเวชระเบียน ชั้น 1 อาคาร 4 แล้วนำแฟ้มเวชระเบียนมาติดต่อที่ช่อง ว.2 หน่วยบริการสุขภาพผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้น 1 อาคาร 4

1.2 ถ้าท่านเป็นผู้ป่วยเก่าของโรงพยาบาลรามาธิบดีให้ท่านยื่นบัตรติดต่อตรวจ ที่ช่อง ว.2 หน่วยบริการสุขภาพผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้น 1 อาคาร 4 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น.

1.3 ถ้าท่านมีบัตรนัดตรวจ ให้ท่านติดต่อยื่นบัตรนัดที่ช่อง ว.1 หน่วยบริการสุขภาพผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้น 1 อาคาร 4 ก่อนเวลานัด 30 นาที

1.4 ถ้าท่านเป็นผู้ป่วยประกันสังคมของโรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ท่านแสดงบัตรประกันสังคมทุกครั้ง และปฏิบัติตามข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 

1.5 ถ้าท่านมีบัตรประกันสุขภาพของโรงพยาบาลรามาธิบดี ท่านต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ที่หน่วยต้อนรับผู้ป่วยทุกครั้งก่อนมาติดต่อ ตรวจที่ช่อง ว.2

1.6 เจ้าหน้าที่ประจำช่อง ว.5 จะเรียกชื่อของท่านเพื่อรับเบอร์เข้าห้องตรวจตามเวลาในบัตรนัด ยกเว้นผู้ป่วยที่รอผลการตรวจต่างๆ จะเรียกเมื่อได้ผลการตรวจครบแล้ว ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลการตรวจครบก่อนเวลานัด ท่านที่มีการตรวจเลือดหรือเอ็กซเรย์ ต้องมาเจาะเลือดหรือเอ็กซเรย์ ก่อนเวลานัด 1-2 ชั่วโมง

1.7 หลังจากแพทย์ตรวจแล้ว ให้นำเวชระเบียน และเอกสารทั้งหมดที่แพทย์เขียน ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ พยาบาลที่เคาเตอร์ 2, 3 และถ้าท่านต้องการใบรับรองแพทย์ขอให้ท่านแจ้งกับแพทย์ที่ตรวจ เพื่อเขียนให้ก่อนออกจากห้องตรวจ ถ้าท่านต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการ ท่านสามารถพบพยาบาลผู้ให้คำปรึกษาได้ที่ ห้องเบอร์ 12 เวลา 07.00-15.00 น.

2.บริการตรวจนอกเวลาราชการ (คลินิกพิเศษ) 

รับเฉพาะผู้ป่วยนัดล่วงหน้าเท่านั้น ผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดกรุณาติดต่อพยาบาลเพื่อรับการสัมภาษณ์ ทั้งนี้หากจำนวนผู้ป่วยที่นัดหมายเต็มจำนวนในวันนั้น ๆ จะพิจาราณานัดหมายเพื่อตรวจในวันอื่น หรือติดต่อนัดล่วงหน้าโทร 02-201-1108 เวลา 08.00-15.00 น. วันจันทร์-ศุกร์

3.บริการแจ้งผลการตรวจทางไปรษณีย์

ผลการตรวจบางอย่างท่านสามารถฟังผลได้ทางไปรษณีย์ โดยท่านแจ้งกับแพทย์ที่ตรวจท่านในห้องตรวจเมื่อมีการตกลงส่งผลการตรวจทาง ไปรษณีย์ ทางโรงพยาบาลจะติดตามรวบรวมผลการตรวจต่างๆ ส่งให้ท่านภายหลังจากที่ท่านทำการตรวจครบทุกอย่างแล้ว ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์หากท่านยังไม่ได้รับผล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-201-2028 เวลา 07.00-15.00 น. เฉพาะวันราชการ

4.บริการเลื่อนนัด

ถ้าท่านไม่สามารถพบแพทย์ตามวันที่ระบุในบัตรนัดได้  ท่านสามารถโทรเลื่อนนัด ได้ที่ โทร 02-201-1108 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. วันและเวลาราชการ ก่อนจะถึงกำหนดนัดอย่างน้อย 7 วัน