คลินิกผู้สูงอายุ

โครงการร่วมระหว่างภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชาพยาบาล งานเภสัชกรรม และงานสังคมสงเคราะห์
ให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 13.00-16.30 น.

  •   ตรวจประเมินผู้สูงอายุ 
  •   ตรวจผู้สูงอายุทั่วไป  

 

โดยอาจารย์แพทย์
    อ.พญ.สิรินทร ฉันทสิริกาญจน์
    อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์
    อ.พญ.จิตติมา บุญเกิด
    อ.พญ.วัจนา ลีละพัฒนะ
    อ.พญ.แสงศุลี ธรรมไกรสร
    อ.นพ.โสฬส ปลอดภัย
    อ.พญ.อัญญพร สุทัศน์วรวุฒิ
    และคณะอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว