การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA)

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค
ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2558 ณ โรงแรมไมด้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 
การประชุมร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น M 2  สำนักงานคณบดี อาคารเรียนรวม โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
 ศึกษาดูงาน การสร้างสื่อ E-learning ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 130.30-15.30 น.

 
ประชุมหลักสูตรปี 4

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ โรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี