ประชุมหลักสูตรปี 4

ประชุมหลักสูตรปี 4 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รายวิชา RACM 404 ปีการศึกษา 2557 
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ โรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี
 
ประชุมหลักสูตรปี 4
 
ประชุมหลักสูตรปี 4