คำขอบคุณจากนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 46

คำขอบคุณจากนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 46
ตัวแทนนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 (รามาธิบดี รุ่นที่ 46) มาขอบคุณเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559