กิจกรรมออกภาคสนาม นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 3 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมออกภาคสนาม นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 3 ปีการศึกษา 2558